INKA Satakunta -projekti kehittää uusia työllistymistä edistäviä palvelumalleja

Hankkeen voimassaoloaika: 8/2018–2/2022

INKA Satakunta – innovatiivinen kumppanuusalusta Satakunnassa -hankkeen tavoitteena on pilotoida ja kehittää henkilöasiakkaille kohdistettuja palveluja Satakunnassa.

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen on työmme kantava ajatus. Työn ja tekijän kohtaannon parantuessa työnhakija saa oikea-aikaisen tuen työllistymiseen ja yritys osaavaa työvoimaa. Pilotoimme uusia työllisyyttä edistäviä palveluja henkilöasiakkaille Satakunnassa. Keskitymme rekrytointi- ja osaamispalveluiden kokonaisuuksiin, toimimme sote- ja työllisyyspalveluiden yhdyspinnoilla.

Pilotoimme uusia palvelukokonaisuuksia. Toimimme asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota, tekoälyä ja palvelumuotoilua hyödyntäen. Luomme foorumeita, jotka tarjoavat ajan ja paikan viranomaisten, asiakkaiden ja palveluntuottajien kehittämisyhteistyöhön. Aktiivinen, avoin keskustelu palveluiden tuottajien, viranomaisten, kuntien ja kolmannen sektorin välillä on tapamme toimia.

Kehittämisessä apuna digitaaliset ratkaisut, tekoäly ja vahva asiakasymmärrys

Miksi osaamisen tunnistamisen digipalveluja pilotoidaan?

Osaamisen tunnistaminen on keskeinen osa työllistymistä. Se auttaa työnhakijaa kokoamaan omat vahvuutensa ja osaamisensa urasuunnittelun tueksi ja toimii tärkeänä tietolähteenä myös palveluohjauksessa. Osaamista ja taitoja kertyy harrastuksista, kokemuksesta ja kiinnostuneisuudesta. Kertynyt osaaminen kannattaa konkretisoida ja viestiä tehokkaasti, sillä se voi olla työnhakutilanteessa ratkaiseva tekijä.

Miksi hankkeessa pilotoidaan useita palveluja?

Monipuolisen ja laajan käsityksen saamiseksi pilotoitavan palvelun tarkoituksenmukaisuudesta ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin, tarvitaan riittävästi kokemustietoa käyttäjiltä. Palveluntuottajien asiakasymmärryksen lisäämiseksi loppukäyttäjien tarpeet tulee tuoda kehittämistyössä vahvasti esiin. Digipalvelut kohdentuvat itsenäiseen käyttöön tai tukemaan palveluohjausta ja yhteistyökumppaneiden välistä vuorovaikutusta. Tiivis yhteistyö ja aktiivinen avoin keskustelu palveluiden tuottajien, viranomaisten, kuntien ja kolmannen sektorin välillä tukee palveluiden kehittämistyötä.

Miten pilotoidaan?

Toimintatapana on yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilun menetelmät. Palvelumuotoilu on kehittämistapa, jossa palvelu, tuotteet ja prosessit suunnitellaan käyttäjälähtöisesti. Asiakastarpeiden tunnistamisessa ja huomioimisessa tukena toimii myös SATASIA-asiakaskehittäjäryhmä. Aktiivinen, eri keinoin kerätty käyttäjäpalaute ja yhteistyö digipalveluiden asiakaskokemuksen tieteellisessä tutkimuksessa, luovat pohjaa piloteiden kehittämisessä.

Opinnäytetyö: Digitaaliset palvelut työllisyyttä edistävinä alustoina, Peippo Teemu

Uusia malleja työllistymisen edistämiseksi

Satakunta on osa Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen aluetta. Uudet yksilöllisyyttä ja yritysten tarpeita huomioivat palvelumallit auttavat työnhakijoiden ja työvoiman kysynnän kohtaamista. Tuen tarpeen tunnistamista ja palveluohjausta kehittämällä myös monialaista tukea tarvitsevat ja maahanmuuttajat voivat työllistyä entistä joustavammin. Uudet digitaaliset palvelut tukevat palveluntarjoajien, viranomaisten ja asiakkaiden mukautumista uuteen toimintaympäristöön. Huomioimme kehittämistyössämme kokeiltavien digitaalisten palvelujen yhteensopivuuden uudistuvaan kansalliseen digiarkkitehtuuriin.

Hankkeen suunnittelu ja tavoitteiden määrittely

INKA Satakunta -projektin suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn on osallistunut TE-toimisto, palveluntuottajia, alueen kuntien edustajia sekä kolmannen sektorin toimijoita. Hankesuunnitelmaa on käsitelty kasvupalvelujen valmisteluryhmässä, jossa on edustajia VATE:sta (maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin), Satakuntaliitosta, Satakunnan TE-toimistosta ja ELY-keskuksesta. Porin ja Rauman kaupunkien kanssa on laadittu kumppanuussopimukset. Valmistelussa on hyödynnetty myös SataPolku -hankkeen tuloksia.

Projektitiimi

Projektitiimi vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, hankkeen raportoinnista ja taloushallinnosta sekä hankkeen toiminnasta tiedottamisesta.

Projektipäällikkö
Päivi Lankoski-Raitio – Puh: 0295 0220 39

Projektisuunnittelija
Raija Vataja – Puh: 0295 0220 66

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeen rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

EURA-tunnus: S21367

Toteuttajaorganisaatio: Satakunnan ELY-keskus

Maakunta: Satakunta

Budjetti: 500 000-1 000 000 €

Toimintalinja: Toimintalinja 3 (ESR)

Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen